Zakoni

Ispis

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/1156/13

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/1354/13, 148/13, 92/14)

Zakon o državnim službenicima (NN 49/12, 37/1338/13, 1/15)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o naseljima (NN 54/88)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)

Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)